Cập nhật tiến độ dự án Urban Green tháng 3 năm 2023

Website chủ đầu tư Kusto Home cập nhật liên tục dự án Urban Green vào tháng 3 năm 2023…

Hình ảnh tiến độ T3/2023

Urban Green - tiến độ dự án tháng 3 năm 2023

Urban Green – tiến độ dự án tháng 3 năm 2023

Urban Green - tiến độ dự án tháng 3 năm 2023

Urban Green – tiến độ dự án tháng 3 năm 2023

Urban Green - tiến độ dự án tháng 3 năm 2023

Urban Green – tiến độ dự án tháng 3 năm 2023

Urban Green - tiến độ dự án tháng 3 năm 2023

Urban Green – tiến độ dự án tháng 3 năm 2023

Urban Green - tiến độ dự án tháng 3 năm 2023

Urban Green – tiến độ dự án tháng 3 năm 2023

Urban Green - tiến độ dự án tháng 3 năm 2023

Urban Green – tiến độ dự án tháng 3 năm 2023