Cập nhất tiến độ đầu năm 2023 (tháng 1) của dự án Urban Green Thủ Đức

Những hình ảnh mới nhất tại công trường Urban Green thời điểm tháng 1 năm 2023, với tiến độ cụ thể như sau:

Nắp hầm Urban Green đã được đóng nhé cả nhà

Hình ảnh tiến độ ngày 16/1

Nắp hầm Urban Green đã được đóng nhé cả nhà Nắp hầm Urban Green đã được đóng nhé cả nhà Nắp hầm Urban Green đã được đóng nhé cả nhà

Tháp The Aster:

  • Hoàn thiện thi công ván khuôn cốt thép, đổ bê tông móng, dầm, sàn B1 của Zone 1 và Tầng 1 của Zone 1 và Zone 3.

Tháp The Bliss:

  • Hoàn thiện thi công cốt thép, ván khuôn, đổ bê tông nắp sàn bể tự hoại và sàn tầng hầm của Zone 1.
  • Hoàn thiện thi công cốt thép, ván khuôn, đổ bê tông sàn tầng hầm, vách bể PCCC của Zone 2 & Zone 3; cột, vách B1-T1 và thi công cây chống, ván khuôn dầm, sàn tầng 1 của Zone 2.
  • Hoàn thiện thi công cốt thép, ván khuôn, đổ bê tông móng, dầm, sàn tầng hầm, sàn tầng 1 và cột, vách biên B1-T1; thi công cây chống, ván khuôn dầm, sàn tầng 1 của Zone 5.1.

Hình ảnh tiến độ ngày 1/1

Cập nhất tiến độ đầu năm 2023 (tháng 1) của dự án Urban Green Thủ Đức

Cập nhất tiến độ đầu năm 2023 (tháng 1) của dự án Urban Green Thủ Đức

Cập nhất tiến độ đầu năm 2023 (tháng 1) của dự án Urban Green Thủ Đức

Cập nhất tiến độ đầu năm 2023 (tháng 1) của dự án Urban Green Thủ Đức

Cập nhất tiến độ đầu năm 2023 (tháng 1) của dự án Urban Green Thủ Đức

Cập nhất tiến độ đầu năm 2023 (tháng 1) của dự án Urban Green Thủ Đức

Cập nhất tiến độ đầu năm 2023 (tháng 1) của dự án Urban Green Thủ Đức

Cập nhất tiến độ đầu năm 2023 (tháng 1) của dự án Urban Green Thủ Đức

Cập nhất tiến độ đầu năm 2023 (tháng 1) của dự án Urban Green Thủ Đức

Cập nhất tiến độ đầu năm 2023 (tháng 1) của dự án Urban Green Thủ Đức

Cập nhất tiến độ đầu năm 2023 (tháng 1) của dự án Urban Green Thủ Đức

Cập nhất tiến độ đầu năm 2023 (tháng 1) của dự án Urban Green Thủ Đức

Cập nhất tiến độ đầu năm 2023 (tháng 1) của dự án Urban Green Thủ Đức

Cập nhất tiến độ đầu năm 2023 (tháng 1) của dự án Urban Green Thủ Đức

Cập nhất tiến độ đầu năm 2023 (tháng 1) của dự án Urban Green Thủ Đức

Cập nhất tiến độ đầu năm 2023 (tháng 1) của dự án Urban Green Thủ Đức

Cập nhất tiến độ đầu năm 2023 (tháng 1) của dự án Urban Green Thủ Đức

Cập nhất tiến độ đầu năm 2023 (tháng 1) của dự án Urban Green Thủ Đức

Cập nhất tiến độ đầu năm 2023 (tháng 1) của dự án Urban Green Thủ Đức

Cập nhất tiến độ đầu năm 2023 (tháng 1) của dự án Urban Green Thủ Đức

Cập nhất tiến độ đầu năm 2023 (tháng 1) của dự án Urban Green Thủ Đức

Cập nhất tiến độ đầu năm 2023 (tháng 1) của dự án Urban Green Thủ Đức